Regulamin

 1. Definicje i postanowienia ogólne
  1. fotofon.pl jest serwisem umożliwiającym edycję zdjęć online oraz przesłanie ich na telefon komórkowy w postaci MMS-a.
  2. Niniejszy regulamin dotyczy serwisu dostępnego pod domeną fotofon.pl, zwanego dalej Serwisem. Regulamin dostępny jest na stronie fotofon.pl/regulamin/. Administrator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem
  3. Właścicielem i Administratorem Serwisu jest EBROS Mariusz Rosa, ul. Olimpijska 27, 05-220 Zielonka, zwany dalej Administratorem.
  4. Warunkiem korzystania z Serwisu jest zaakceptowanie przez Użytkownika Regulaminu. Do korzystania z serwisu nie jest wymagane rejestrowanie się, ani podawanie żadnych danych.
  5. Podane przez Użytkownika dane są przetwarzane przez Administratora dla potrzeb Serwisu. Podane dane nie są przekazywane innym podmiotom. Użytkownikowi przysługuje prawo do wglądu, poprawiania i usunięcia przesłanych danych.
  6. Użytkownik wyraża zgodę na przejęcie wszelkich zobowiązań prawnych oraz kosztów sądowych, procesowych w wypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Administratora wynikającymi z czynności dokonanych przez Użytkownika w Serwisie.
  7. W trakcie użytkowania Serwisu na komputerze Użytkownika są zapisywane pliki cookie niezbędne do prawidłowego realizowania usługi przez Administratora.

 2. Zasady użytkowania
  1. Użytkownik ma prawo do korzystania z Serwisu w dowolny sposób, lecz zgodny z zasadami użytkowania serwisu, prawem polskim, dobrymi obyczajami oraz normami społecznymi.
  2. Użytkownik ma prawo do edycji i przesyłania na telefon komórkowy zdjęć, które są jego autorstwa lub też autor wyraził zgodę na ich przetwarzanie oraz nie naruszają przepisów prawa polskiego, norm społecznych, uczuć religijnych, oraz dóbr osób trzecich, jak również praw innych użytkowników.
  3. Użytkownik ma prawo do przesłania zdjęcia tylko na własny numer telefonu komórkowego lub też na numer osoby trzeciej, ale po wyrażeniu przez nią zgody na jego otrzymanie.
  4. Serwis może być używany jedynie w celach niekomercyjnych.
  5. Serwis nie przechowuje przesłanych przez Użytkowników zdjęć dłużej niż jest to konieczne Użytkownikowi do edycji.
  6. Użytkownik może skontaktować się z Administratorem wykorzystując do tego formularz podany na stronie kontakt (http://fotofon.pl/kontakt/).
  7. Edycja zdjęć i zapisanie końcowego efektu na dysku jest bezpłatne. Przesłanie zdjęcia na telefon komórkowy jest płatne i kosztuje 2,46 zł (z VAT). Płatności dokonuje się wysyłająć SMS Premium o podanej na stronie treści i pod podany numer.

 3. Administrowanie Serwisem
  1. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za:
   1. treści opublikowane przez Użytkowników na stronach Serwisu,
   2. prawidłowe działanie funkcji serwisu,
   3. skutki nieprawidłowego korzystania z Serwisu przez jego Użytkowników,
   4. utratę treści zamieszczonych przez Użytkownika oraz wynikające z tego ewentualne szkody materialne,
  2. Administrator zastrzega sobie prawo do:
   1. wyłączania serwisu bez powiadomienia,
   2. wprowadzania zmian w dostępnych funkcjonalnościach, jak również ich usuwania,
   3. zaprzestania świadczenia usług, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na łamach Serwisu.